Projekt Upprustning 2019

Sedan 2012 äger och förvaltar Bjurbäcks hembygdsförening Bönared som hembygdsgård. Att äga en 1700-tals gård som är ett byggnadsminne och därmed kulturklassad som mycket värdefull kräver ett stort mått av ödmjukhet. Under åren 2012 fram till 2017 utgjordes verksamheten huvudsakligen av förvaltning av hembygdsgården. Dock gnager tidens tand även på kulturhus. Ett behov av upprustning av tak, grunder och ytskikt på byggnaderna medförde att föreningen började tänka på att göra en försiktig reparation av hela byggnadsbeståndet. Under 2015 byttes teglet på huvudbyggnaden och södra flygeln. Det gamla betongteglet byttes ut mot ett passande enkupigt lertegel. Bidrag från länsstyrelse och eget kapital bidrog till att förverkliga bytet. Övriga insatser för att uppdatera våra hus påbörjades 2017. En plan för upprustning skickades till ett antal hantverkare och efter moget övervägande i styrelsen antogs en offert från Kungslena Hantverk AB. Denna belöpte sig på en knapp miljon kronor och nu påbörjades en jakt på pengar. Under 2018 lyckades föreningen få löfte om hjälp från Jordbruksverket, Länsstyrelsen och Mullsjö kommun vilka tillsammans svarade för 90 procent av kostnaden. Resten ansåg sig föreningen kunna tillskjuta själva. Mot slutet av 2018 var allt klart för att sätta igång arbetena. Renoveringen startade våren 2019 och slutfördes i december 2019. Redogörelsen nedan följer i kronologisk ordning hur arbetena fortskred.

Norra flygeln

Då taket på norra flygeln var i dåligt skick och började läcka vatten på något ställe ansågs denna byggnad vara den mest akuta. Teglet plockades av och tvättades med högtryckstvätt. Underlaget rättades till och den svankiga takåsen lyftes på mitten till en acceptabel nivå genom att sätta stämp som stöttade takstolarna underifrån. Teglet återfördes och nya vindskivor tillverkades och monterades. Hängränna i senvuxen gran hyvlades till och sattes upp med hjälp av träkonsoler. Brädfordringen justerades och droppbräder byttes eller justerades. Fönster lagades, kittades och målades och ett gammalt luckgångjärn som gått sönder ersattes av ett gångjärn smitt av Niklas Alexandersson som förutom att vara snickare med kulturhus som specialitet även är smed och i övrigt kunde göra allt som fordras i sammanhanget. Under golvbjälklaget justerades även tomtstenarna så att hela huset stabiliserades. Slutligen målades huset med rödfärg av godkänd kvalitet och färg och dörrarna återfick sin originalfärg.

Rännkrok tillverkad av Niklas Alexandersson

Norra flygeln

 

 

 

 

 

 

 

Vedboden

Vedboden var den byggnad som farit mest illa under alla år. Tomtstenar hade sjunkit ner i marken och bottenbjälklaget var till större delen uppruttet och huset hade under åren skadats av en enormt stor trestammig ask. Denna hade för något år sedan nedtagits men dess rötter hade vuxit in under vedboden och kraftigt skadat densamma. Stubben som fortfarande fanns kvar togs bort med hjälp av grävmaskin och marken planades av till bra nivå för att passa till huset. För att lyfta och rätta till hela byggnaden lyftes först allt teglet av. Sedan lyftes hela stommen med brädfordring och allt upp via två byggställningar på vardera långsidan. Med hjälp av kraftiga reglar som placerades på ställningarna och genom hela huset och några domkrafter kunde hela huset lyftas. Bottenstockarna byttes ut mot nya handskrädda bjälkar vilka sedan med hjälp av tappar och hål och dymlingar på gammalt vis fogades ihop. Därefter kunde hela stolpkonstruktionen sänkas ned och sättas ihop med bottenstockarna, även här med tappar, hål och dymlingar. Brädfordringen lagades och taket försågs med lämpligt underlag och sedan kunde läkt och tegel som högtryckstvättats åter monteras. Nya vindskivor monterades och huset försågs även med hängränna i senvuxen gran. Vedboden målades till sist med två lager rödfärg.

Vedboden

Dymling

 

 

 

 

 

 

  Huvudbyggnaden

Brädfordringen som under åren delvis skadats lagades på gammalt sätt genom att man skar loss de sämsta delarna av bräderna och sedan skarvade i bitar som anpassats till rätt bredd. Alla bräder som använts vid hela reparationen är furubräder av hög kvalitet som tagits fram med ramsåg. Dåliga droppbrädor har bytts ut och fönster har kittats och målats. Gaveldörren har målats med linoljefärg och kimrökspigment. Hela altanen som var ersatt under 1980-talet med tryckt virke har bytts ut så att den har fått det utseende den hade på 1920-talet. Golvet är tillverkat av ramsågat kärnvirke som är impregnerat med linolja, terpentin och något lite tjära så att det fått en gråaktig färg. Altansidor och räcken nytillverkade enligt 1920-talets utseende. Den grova enkeldörr som ersatt tidigare dubbeldörrar har bytts ut och i stället sitter nu nytillverkade dubbeldörrar på dess plats, både ytter- och innerdörrar. Under dörrpartiet har ruttna delar av bottenstocken förstärkts med en kraftig regel. Hela huset är målat två gånger med rödfärg.

 

Köksingång

Lagad brädfodring

 

 

 

 

 

 

   

Södra flygeln

Södra flygeln är den byggnad som rönt de minsta insatserna. Pardörrarna och fönstren har lagats, kittats och målats och hela huset har målats med rödfärg två gånger.

 

Södra flygeln

 

Slutligen

Hela denna totalgenomgång av husen i hembygdsgården har gjort att föreningen nu har en fantastiskt fin gård som man stolt kan använda och visa upp för besökare som finner sin väg dit. Vi tackar alla inblandade som medverkat till denna upprustning av vår hembygdsgård och nämner särskilt Niklas Alexandersson som med sina medhjälpare lyckats genomföra de intentioner som våra sponsorer tillsammans med antikvarisk expertis har kommit fram till.