Några fakta ur Bönareds historia.

P1020005-300x169

Om Bönareds tidiga historia är föga känt. men år 1593 är gården förtecknad i jordeboken som frälsetorp. Man vet att Bönared byttes bort av Knut Lilliehök (född 1603 i Sandhem) till Christina Bååth på Bjurbäcks gård år 1642. Carl Horn är antecknad som ägare till Bönared en tid under första hälften av 1700-talet.
Omkring 1725 måste dåvarande ägaren, landshövdingen Posse överlåta Bönared till kronan på grund av att han var skyldig staten pengar. År 1794 upplåts Bönared av kronan till kaplansboställe. På grund av usla vägförhållanden och stora skatteskulder för Bönared kunde prästen emellertid inte utnyttja bostadsrätten utan måste bo på Näs. Bönared beboddes i stället av hyresgäster.
Först 1830 blev Bönared prästboställe. Ändock hade sockenmännen redan 1802 lovat att “laga upp vägen mellan Bönared och kyrkan så att prästen ridande bekvämligen kunde färdas densamma” (ur Skaraborgsbygden. Collén). Fram till 1918 var alla präster på Bönared kapellpredikanter. Bland dem kan nämnas Per August Söderlund (senare kyrkoherde i Bottnaryd), Isak Strand (senare kyrkoherde i Habo), Karl August Stalén (hans fotografi hänger i salen på Bönared) och Johan Adolf Hvarfner. Kapellpredikanttjänsten ändrades sedan 1918 till en komministertjänst och fram till 1927 innehades denna av Ivar Fr. Witting.P1020004-800x451-300x169
Efter 1927 uthyrdes Bönared till privatpersoner och byggnaderna undergick vissa förändringar, bl.a. tillkom hallen på andra våningen i huvudbyggnaden. Byggnadstekniskt sett är Bönared en parstuga. Den del av huvudbyggnaden som rymmer de två små rummen i norra delen har tillbyggts. Om man “tänker bort” dem ser man att entrén är mitt på huset med två lika stora delar på var sida om en gång som från början gått rakt igenom huset. Man vet att byggnadsformen hade en glansperiod som bondebostad under sexton- och sjuttonhundratalen.
Under en period mellan 1930 och 1950 bedrevs pensionatsverksamhet på Bönared. Krögaren Erlandsson hade då besök av vissa “kändisgäster” från den tidens svenska populärartister. År 1950 flyttade fru Rut Brenner in och det är i icke ringa grad hennes förtjänst att Bönared blivit bevarat i sin gamla skick. Hon föranstaltade om att Bönared blev förklarat som byggnadsminnesmärke.
Efter fru Brenners bortgång 1984 lyckades Bjurbäcks Hembygdsförening hyra huvudbyggnaden, två flyglar samt omgivande park. Föreningen driver Bönared som hembygdsgård med evenemang av skilda slag t. ex. midsommarfirande, mötesverksamhet av olika slag, kaffeservering under jordgubbssäsongen. adventskaffe mm. “Jordgubbskaffet” har blivit mycket populärt och är numera känt vida omkring. Under 2009 översteg antalet besökare under jordgubbsperioden 10000 personer. Många bjurbäcksbor är aktivt engagerade i denna verksamhet liksom i de årligen återkommande evenemangen.
Under år 2012 fick hembygdsföreningen möjlighet att köpa den gamla prästgården från Skara stift och är numera ägare till fastigheten. Efter övertagandet har föreningen ordnat med att den gamla elinstallationen gjorts om. Under 2015 har även vattenförsörjningen förbättrats med en ny djupborrad brunn. Dessutom har taken på byggnaderna under hösten 2015 fått nytt tegel. Ett nytt avloppssystem och toalettbyggnad färdigställdes till 2017 års jordgubbssäsong.   

Slutligen har en stor renovering av byggnaderna utförts under 2019. Huvudbyggnaden har fått ny altan och ytterdörr. Vedboden har lyfts upp och fått nya bottenstockar och norra flygelns tak har riktats upp. Även södra flygeln har snyggats till. Alla byggnader har målats och fönstren kittats.